Alt er Transformation
I en fortsat søgen efter at reparere og (gen)skabe en regenerativ byggeskik har det i løbet af det seneste år vakt stor glæde at se nye samarbejder spire, mens igangværende projekter har groet sig større og stærkere, mange på byggepladsen.
Troen på værdien i det kollektive vokser sig fortsat stærkere og cementeres (som det snart eneste) til stadighed. I tegnestuefællesskabet, TN16, som vi deler med Office Kim Lenschow og Johansen Skovsted Arkitekter deles viden og erfaringer, mens værdier og idéer udveksles gennem åben og nysgerrig dialog fællesskabets tre tegnestuer imellem.
“Alles ist Umbau”, skriver Hermann Czech i sit essay fra 1998 med selvsamme titel, og vi kan ikke være mere enige heri. Der findes altid et landskab, en historie, en tradition. Det handler om at fortolke og transformere det, som allerede findes i vores sammenspundne system.
     Djernes & Bell er fortsat et resultat af det omfattende netværk og forbindelser, som definerer tegnestuens økologi, og vi er stolte over at være en del af dette.

Everything Is Transformation In the year that has passed, it has been our ongoing mission to repair and (re)create a regenerative architectural practice. We have celebrated new collaborations while ongoing projects have evolved, many of which on-site .
The belief in the value of the collective continues to strengthen; In the studio collective, TN16, which we share with Office Kim Lenschow and Johansen Skovsted Arkitekter, knowledge and experiences are shared and values and ideas are exchanged through open and curious dialogue among the three studios.
“Alles ist Umbau,” writes Hermann Czech in his 1998 essay with the same title, and we couldn’t agree more. There is always a landscape, a history, a tradition. It’s about interpreting and transforming what already exists in our interwoven system. Djernes & Bell continues to enjoy the extensive network and connections that define the ecology of the studio, and we are proud to be part of it.
Sammenflettet & Mutualistisk, Kollektivt & Interdisciplinært
Endnu en gang vil vi gerne takke Statens Kunstfond for tildelingen af deres generøse arbejdslegat. Støtten motiverer og inspirerer os til at fortsætte vores nysgerrige søgen efter en regenerativ byggeskik, som respekterer, reparerer og deler, hvad som allerede eksisterer. En byggeskik hvor det historiske, det eksisterende og det tilføjede sammenflettes til et nyt økosystem, mere resilient og med mulighed for at række længere frem i tiden. Historiske og eksisterende strukturer kan tildannes, poddes og indsættes i nye meningsfulde sammenhænge, og dermed give plads til nyt liv. Biogene materialer og strukturer kan tilføjes og skabe et rigt og mangfoldigt baggrundstæppe, hvorfra nyt og gammelt tilsammen kan danne frugtbar jord for nye livsformer.
I årets løb blev Justine Bell udpeget som medlem af Akademiraadets Udvalg for Nye Perspektiver. Udvalget, som består af 12 arkitekter og billedkunstnere, forholder sig til spørgsmål, der har særlig relevans for yngre billedkunstnere og arkitekter og med fokus på planestarisk velvære.
     I godt selskab var vi også under årets Copenhagen Architecture Festival, hvor vi havde premiere på en kunsterisk dokumentar af Nicholas Brooks om forrige års Høst til Hus workshop. Senere under samme festival deltog vi med gruppe-aja, Kim Lenschow og Nicolai Bo Andersen til en samtale om værdien af at reparere og vedligeholde i arkitektur.
Vi er blevet valgt ud som en blandt andre dygtige rådgivere til Realdanias Underværker, som støtter lokale ildsjæle med at realisere deres projekter. Samtidig deltog Justine Bell i en samtale modereret af Marianne Krogh hos FORUM, et tværfagligt forum for arkitektur, mens Empathic Environmentshavde inviteret til en samtale om regenerative materialer, æstetik, omsorg og forbundethed, begge afholdt af Arkitektforeningen.
Interwoven & Mutualistic, Collective & Interdisciplinary Once again, we would like to thank the Danish Arts Foundation for their generous work grant. The support motivates and inspires our endeavour for a regenerative architectural practice that respects, repairs, and shares what already exists. An architectural practice where the historical, the remaining, and the added merge into a new eco-system, one that is more resilient and that can reach further into the future, supporting more life. Historical and existing structures can be cut, grafted, and inserted into new meaningful placements, allowing space for new life. Biological materials and structures can be added creating a tapestry of old and new that is the framework for life to take over from.
During 2023 Justine Bell was appointed as a member of the Academy Council’s Committee for New Perspectives. The committee, consisting of 12 architects and artists, addresses issues that are particularly relevant to younger artists and architects with focus on planetary wellbeing.  We were also in good company during the 2023 Copenhagen Architecture Festival, where we premiered an artistic documentary by Nicholas Brooks about last year’s Harvest for the House workshop. In the same festival, we participated in a group discussion including gruppe-aja, Kim Lenschow and Nicolai Bo Andersen.
We were selected as one of many skilled advisors for Realdania’s Underværker,supporting local enthusiasts in realizing their projects. Justine Bell also participated in a conversation moderated by Marianne Krogh at FORUM, an interdisciplinary forum for architecture. Empathic Environments invited us to a discussion about regenerative materials, aesthetics, care, and connectedness, both events organized by the Danish Architects’ Association.
We believe that the intersection of agriculture, materials, and building cultures holds immense potential for a regenerative future. That's why we have put significant effort into exploring these connections through projects like Harvest to House (Høst til Hus). This project aims to foster dialogue between key players such as farmers, agronomists, thatchers, and architects. The first seminar hosted by Høstskolen (Janne Dinesen) and Dinesen/KADK summer school brought together experts and enthusiasts in the fields of agriculture, materials, building, and craft. We recommend reading Emmy Laura Perez's thoughts and contribution to the seminar.


Harvest to House was developed together with Local Works Studio, who are also collaborators on our Hedeskov Project. Hedeskov share our passion for regenerative change and agree on the importance of transforming the agricultural and building sectors and are renovating an old rural school into a hub of innovation in regenerative thinking, with a specific focus on agriculture and the built environment. The project begins on-site early 2023 and is expected to be completed by year-end.

In summer 2022 we transformed Copenhagen's Romantic Park Søndermarken into Syd for Solen festival. The pavilions were inspired by romantic follies and designed with circular and bio-based materials. Davide Ronco shaped soil from Frederiksberg Gardens into clay bricks which fronted the bars, The Thatchers Branch Organisation and Danish Scaffolding Service crafted the flowering entrances or 'Eng-Gange' and Natural Materials Studio turned spent-grain into curtains. Syd for Solen project was in collaboration with the brilliant Humble & Curious.

Fortolkning & Muligheder, Metamorfose & Tilblivelse
Tidligt i det nye år gik byggearbejdet på Hedeskov i gang. Hertil gav Realdaniaen stor økonomisk håndsrækning ved at støtte realiseringen af denne ambitiøse biobaserede transformation. Torben Valdbjørn Rasmussen fra Aalborg Build er teknisk rådgivende samarbejdspartner, mens Local Works Studio bidrager som stedsspecifik materialeekspert. Erfaringer og viden fra projektet blev desuden delt på årets Building Green.

     Selvsamme Local Works Studio afholdte i oktober en workshop for Hedeskovs håndværkere i brugen af lerpuds og stampede lergulve lavet af materialer fra Hedekovs egne jorder. At være en del af mødet mellem dygtige håndværkere, Local Works Studio’s imponerende viden og Hedeskovs visioner står som en højt værdsat begivenhed fra det forrige år. Hedeskov forventer at slå dørene op i 2024.

I samarbejde med Rødovre Kommune har vi udarbejdet en designstrategi for den omfattende transformation, som linealfabrikken Linex’ oprindelige og bevaringsværdige produktionsfaciliteter står overfor. I fremtiden skal Rødovre Kommunes Syge- og Hjemmepleje have til huse i bygningerne, og arbejdet med omdanne industriel kulturarv har været både inspirerende og lærerigt.

     Undervejs har vi faciliteret to interaktive workshops med bygningens fremtidige brugere, hvor vi i samarbejde fik udstukket en robust retning for den forestående transformation.

Et hus i Valby undergår i disse måneder en større ombygning, og ikke langt derfra venter en tilbygning til en modernistisk villa på Frederiksberg på sin byggetilladelse. I Nordsjælland tegner vi på en transformation af et firelænget stråtækt gårdsanlæg, mens skitseringen på en transformation af et rigt dekoreret træhus på den anden side af Øresund i Llunghusen, Sverige, er i fuld gang.

     I Morsø med udkig over Limfjorden skal vi inden længe i gang med at reparere og renovere et ældre muret hus til et flergenerationssommerhus, så huset kan få fornyet betydning og liv for dets beboere.

Trods stedernes forskelligeheder løber der gennem alle projekterne en strøm mod at forene stedernes eksisterende kvaliteter med lokale og forhåndenværende materialer og kundskaber, mens nye additioner og ombygninger skal understøtte eksisterende og fremtidigt liv, både naturligt og kulturelt. Vi ser frem til, at projekterne udvikler sig yderligere både på tegnebrættet og på de respektive byggepladser i løbet af 2024.

Interpretation, Metamorphosis & Becoming
In January 2023, construction began at Hedeskov. Realdania provided significant financial support to realize this ambitious biobased transformation. Torben Valdbjørn Rasmussen from Aalborg Build is a technical advisory partner, while Local Works Studio contributes as site-specific material experts. Experiences and knowledge from the project were also shared at this year’s Building Green. Local Works Studio held a workshop in October for Hedeskov’s craftsmen on the use of clay plaster and rammed earth floors made from materials from Hedeskov’s own fields. Being part of the meeting between skilled craftsmen, Local Works Studio’s impressive knowledge, and Hedeskov’s visions stands as a highly appreciated event from the previous year. Hedeskov expects to open its doors this year in 2024.

In collaboration with Rødovre Municipality, we have developed a design strategy for the extensive transformation faced by the ruler producing company Linex’s original and conservation-worthy production facilities. In the future, Rødovre Municipality’s Health and Home Care facility will be housed in the buildings, and the work of transforming industrial cultural heritage has been both inspiring and educational. We have facilitated two interactive workshops with the building’s future users, collaboratively setting a robust direction for the upcoming transformation.

A house in Valby is undergoing major renovations, and nearby, an extension to a modernist villa in Frederiksberg is awaiting its building permit. In North Zealand, we are working on the transformation of a typical courtyard thatched farmhouse, while the sketching for the transformation of a richly decorated wooden house on the other side of the Øresund in Llunghusen, Sweden, is undergoing. In Morsø with a view over the Limfjord, we will soon start repairing and renovating an older brick house into a multi-generational summer residence, giving the house renewed significance and life for its residents.

Despite the differences between the locations, a underlying current runs through all the projects, aiming to unite the existing qualities of the places with local and available materials and knowledge. New additions and renovations should support existing and future life, both natural and cultural. We look forward to the projects evolving further both on the drawing board and on the respective construction sites during 2024.Horisonter & Udsigter, Gamle strukturer & Nyt liv Foruden førnævnte projekter er vi i skrivende stund i gang med idékonkurrencen for et landskabsværk i Rødby under titlen, Infrastruktur x Rå natur , hvilket sker i samarbejde med kunsteren Amitai Romm. Bjarke Hvass Kure og Emmy Laura Perez Fjalland er også en del af den inspirerende gruppe.
     2024 lader desuden til at være året, hvor døren til Sverige bliver åbnet. Udover at arbejde med den tidligere nævnte transformation af et hus i Llunghusen, udstiller vi til marts på SPARK i Malmø, mens vi også besøger Lund Architecture Festival som keynote speaker. Slutteligt går der ikke længe, før vi kan løfte sløret for vores nylig samarbejde med Dinesen & Garde Hvalsøe.
Tegnestuen har i år være beriget med forskellige folk, som hver især har sat deres præg på året, der er gået. Philip Mar Serejo, Asger Hjort, Jack O’Hagan, Daniel Fölsch og Frans Ahlbom har alle sammen bidraget til tegnestuen med deres energi og gode idéer. Lukas Donnerup Kyndbøl fortsatte efter sin praktikperiode og er fortsat en integreret del af flere tegnestuens projekter. Ligeledes er Asger Højlund Olsen fortsat efter at have taget afgang fra Det Kongelige Akademi i København. Afgangsprojektet præsenterede om en alternativ tilgang for en meget diskuteret nedrivning i det indre København. Vi er desuden taknemmelige for, at Janne Villadsen og Lars Juel Thiis fortsætter som mentorer for tegnestuen. I det nye år vil vi fortsætte med at gøre os umage. Gøre os umage for at reparere og regenerere, mens vi væver videre på vores forbindelser til verden omkring os.
Vi ønsker dig et regenerativt 2024

Justine + Jonas


Horizons & Perspectives, Old Structures & New Life In addition to the aforementioned projects, we are currently busy with ideas for a landscape competition in Rødby under the title, Infrastructure x Raw Nature , in collaboration with the artist Amitai Romm and Bjarke Hvass Kure. Emmy Laura Perez Fjalland  are also part of this inspiring group.
Moreover, 2024 seems to be the year when the door to Sweden opens. In addition to working on the mentioned transformation of a house in Llunghusen, we will exhibit in March at SPARK in Malmö, while also visiting the Lund Architecture Festival as keynote speakers. Finally, it won’t be long before we can unveil our collaboration with Dinesen & Garde Hvalsøe in their showroom in Mejlborg, Århus.
The studio has been enriched this year with various individuals, each leaving their mark on the past year. Philip Mar Serejo, Asger Hjort, Jack O’Hagan, Daniel Fölsch, and Frans Ahlbom all contributed to the studio with their energy and good ideas in 2023. Lukas Donnerup Kyndbøl continued after his internship and remains an integral part of several studio projects. Similarly, Asger Højlund Olsen continues after graduating from the Royal Academy in Copenhagen. The graduation project presented an alternative approach to a much-discussed demolition in inner Copenhagen .
We are also grateful that Janne Villadsen and Lars Juel Thiis continue as mentors for the studio.
In this new year, we will continue to make an effort. Make an effort to repair and regenerate, while reaching further to connections in the world around us.
We wish you a regenerative 2024

Justine Bell & Jonas DjernesWe wish you a regenerative 2023

Justine Bell & Jonas Djernes


Djernes & Bell
We renew existing buildings.
We regenerate and repair.
We believe in culture, nature and community, also for non-human beings.
We craft lasting value, with respect for past, present and future.