Transformation of Fisherman’s Cottage

Morsø, 2023 - ongoing


En øvelse i det muliges kunst

Med udkig over limfjorden ligger et meget almindeligt hus. Tilbagetrukket på den grønne grund forsøger dette ordinære hus ikke at gøre et stort væsen af sig selv. De to oprindelige volumener fik i 90’erne følgeskab af en mindre tilbygning med fladt tag, som trods sit ydmyge væsen ikke taler samme sprog som det oprindelige hus.

    I modsætning til stedets rige udeområder fremstår huset indvendigt som en sanseligt reduceret oplevelse, hvor en begrænset materialepalette og en knudret planløsning lader huset føles uforløst.  Reparationen og transformationen af det ældre murede hus til et flergenerationssommerhus, søger at give huset fornyet betydning og liv for dets beboere. Som en øvelse i det muliges kunst forsøger projektet at omfavne husets materialer og lade transformationen udspringe herfra. Eksisterende overflader bevares og behandles, og bygningsdele repareres og genbruges. Trappen flyttes, betongulvet slibes til terrazzo mens overflader behandles for derigennem at vitalisere det murede hus samt ændre planløsningen for at tydliggøre forbindelserne til omgivelserne.

En æstetisk omfavnelse af det ordinære

Som en præmis for projektet accepteres og anerkendes genbrugen af materialer, der i traditionel forstand ville opfattes som udtjente. Ved hjælp af en ny detaljering og en anderledes behandling af eksisterende materialer og overflader iscenesættes det eksisterende på ny. Ved at bevare husets tidligere lag samt mere prosaiske elementer beriges stedets egen identitet som modspil til en stadig mere ensrettet verden.

     Projektet forsøger at genoprette det, som stadig har værdi, gennem reparationer og behandlinger, mens nye materialer omhyggeligt indsættes i den eksisterende struktur for at balancere ønsket om at genaktualisere det eksisterende hus uden at lade det ske på bekostning af hensyn og omsorg for det omgivende sted. Med udførelsen for øje er huset tegnet med lige dele pragmatisme og nostalgi. Talrige referencer til historiske landskaber og motiver rodfæstner huset i tid og sted, men aldrig ved at imitere det eksisterende.

An Exercise in the Art of What is Possible

Overlooking the Limfjord sits a very ordinary house. Set back on the green plot, this unassuming house does not seek to draw attention to itself. In the 90s, two original volumes were joined by a smaller extension with a flat roof, which, despite its humble nature, speaks a different language than the original house.

In contrast to the rich outdoor areas, the interior of the house appears as a sensually reduced experience, where a limited material palette and a convoluted floor plan make the house feel unresolved. The restoration and transformation of the older brick house into a multi-generational summer residence aim to give the house renewed meaning and life for its inhabitants. As an exercise in the art of possibility, the project seeks to embrace the house's materials and let the transformation stem from there. Existing surfaces are preserved and treated, and building components are repaired and reused. The staircase is relocated, the concrete floor is ground to terrazzo, and surfaces are treated to revitalize the brick house and alter the floor plan to clarify connections to the surroundings.

An Aesthetic Embrace of the Ordinary

As a premise for the project, the reuse of materials, traditionally considered worn out, is accepted and acknowledged. Through new detailing and a different treatment of existing materials and surfaces, the existing is re-staged. By preserving the house's previous layers and more prosaic elements, the site's own identity is enriched as a counterpoint to an increasingly homogeneous world. The project seeks to restore what still has value through repairs and treatments, while new materials are carefully integrated into the existing structure to balance the desire to revitalize the existing house without compromising consideration and care for the surrounding place. With execution in mind, the house is designed with equal parts pragmatism and nostalgia. Numerous references to historical landscapes and motifs anchor the house in time and place, but never by imitating the existing.