LINEX Rødovre

Transformation of former ruler factory to Muncipality Home Care Central
2023 - ongoingLinex: Rødovre Kommunes Syge- og Hjemmeplejecentral

Transformationen af Linex’ gamle linealfabrik i Rødovre tager sit afsæt i stedets historie, det eksisterende byggeris iboende kvaliteter samt Rødovre Kommunes ønske om at yde den bedst mulige omsorg overfor kommunens borgere.

    I det eksisterende industrianlæg findes allerede mange kvaliteter, og det er disse iboende karaktertræk, som den forestående transformation vil forsøge at dyrke, mens der samtidig gøres plads til den omsorg og det ansvar, som skal strømme til og fra bygningen.

Transformationen bygger derfor i høj grad på reparationer af det eksisterende samt beskedne indgreb, som med respekt for bygningens rammer, vil fremtidssikre bygningen i mødet med brugernes behov og krav.


Fremtidens pleje i fortidens rammer

Det tidligere industrianlæg, opført mellem 1940-1970, afspejler Linex’ gradvise udvikling fra en mindre manuel produktion i traditionelle 2-etages værkstedsbygninger til en international velkonsolideret industri i store fladehaller med shedtag og Velkinoverlys. Komplekset er i dag bevaringsværdigt og vil fremover være en kulturhistorisk markør blandt nyere boligbebyggelse.

    Som grundlag for interaktive brugerworkshops med bygningens fremtidige brugergrupper byggede vi en stor procesmodel. Her kortlagde vi i samarbejde med den mangfoldige brugergruppe de bedst mulige rumlige disponeringer og sammenhænge.


Projektet arbejder i høj grad for at bevare de bærende hovedstrukturer, et repetitivt betongrid og Velkin overlys, som udgør rygraden i bygningskompleksets identitet. Samtidig retrofittes bygningen for at imøde fremtidens komfort- og energistandarder - naturligvis med overvejende lokale og biogene materialer såsom hamp, træ og genbrugstegl.Linex: Rødovre Municipality Health and Home Care Center

The transformation of Linex's old ruler factory in Rødovre is based on the site's history, the inherent qualities of the existing construction, and Rødovre Municipality's desire to provide the best possible care for the municipality's citizens.

    In the existing industrial complex, many qualities already exist, and it is these inherent characteristics that the upcoming transformation will seek to cultivate, while making room for the care and responsibility that should flow to and from the building.


The transformation, therefore, largely relies on repairs to the existing structure and modest interventions that, with respect for the building's framework, will future-proof the building in meeting the needs and demands of the users.


Future care within the framework of the past

The former industrial complex, built between 1940-1970, reflects Linex's gradual development from a smaller manual production in traditional 2-story workshop buildings to an internationally well-consolidated industry in large flat halls with shed roofs and Velkin skylights. The complex is worthy of preservation and will be a cultural-historical marker among newer residential developments in the future.

    As a basis for interactive user workshops with the building's future user groups, we built a large process model. Here, in collaboration with the diverse user group, we mapped out the best possible spatial arrangements and connections.

The project works extensively to preserve the main supporting structures, a repetitive concrete grid, and Velkin skylights, which constitute the backbone of the building complex's identity. At the same time, the building is retrofitted to meet future comfort and energy standards - naturally with predominantly local and biogenic materials such as hemp, wood, and recycled bricks.