Lille Fuglebæk

Renovations & additions to thatched farmhouse
278 sqm
2023 - ongoing


I Nordsjælland, blandt åbne marker og tæt på både åbent hav og Arresø, ligger en ældre charmerende firlænget gård, hvor en ung familie for nyligt er flyttet ind. Den ene bygherre har siden overtagelse af ejendommen tillært sig tækkehåndværket fra den tidligere ejer, hvilket afspejler bygherres lyst til omsorg og reparation af bygningen, som også har været udgangspunktet for projektforslaget.

Arbejdets omdrejningspunkt har været at skabe bedre forbindelser både længerne imellem, men især også til den omkringliggende natur, som udgør en stor del af stedets karakter. For at bygningen kan rumme den voksende families behov igennem mange år endnu bliver en uudnyttet 1. sal taget i brug.

In North Zealand, amidst open fields and close to both the open sea and Arresø, lies an older charming four-winged farmhouse, where a young family has recently moved in. One of the clients has since taking over the property, learned the craft of thatching from the previous owner, reflecting the builder's desire for care and repair of the building, which has also been the starting point for the project proposal.

The focus of the work has been to create better connections between the wings, but especially to the surrounding nature, which constitutes a large part of the site's character. In order to accommodate the growing family's needs for many years to come, an unused first floor is being utilized.

Illustrations: Djernes & Bell